ORDER TRACKING

ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

รหัสการสั่งซื้อของฉันคืออะไร?

หลังจากการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ คุณจะได้รับรหัสออเดอร์ที่หน้าสรุปสินค้า หรือหน้าชำระเงิน และระบบจะส่งรายการไปที่อีเมลของคุณเช่นกัน หากหาไม่เจอใน Inbox กรุณาลองตรวจสอบ Spam แต่หากหาไม่เจอจริงๆ ให้แจ้งอีเมลที่สั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ทาง Line OA